Skip to Content

12

Witamy serdecznie w SSP!

Serwis jest prowadzony przez ekspertów z Zespołu Prawa Samorządowego Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Ideą serwisu jest zapewnienie wiedzy oraz rozwiązań z zakresu regulacji prawnych określających ich funkcjonowanie i organizacji przydatnych zarządzaniu jednostkami samorządowymi.
 
20

Przykładowe wzory umów realizowane w formie partnerstwa publiczno – prywatnego

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność poinformować, iż wykonała na rzecz Ministerstwa Gospodarki usługę polegająca na przygotowaniu wzorów  klauzul, regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w takich projektach PPP
 
handshakes_650

Porady on-line

W ramach serwisu uruchomiliśmy porady on-line, które mogą być odpowiedzią na pojawiające się problemy prawne w toku prowadzonych spraw i projektów. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielać nasi eksperci.
 
2401_1_Sowwah Square 2big

Wzór umowy o PPP – budowa budynku komunalnego połączona z jego utrzymaniem

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność przedstawić dla Państwa użytku wzór umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym na wybudowanie budynku komunalnego połączonego z jego utrzymanie.
 

Aktualności
27 czerwca 2016

W jakim momencie zamawiający decyduje o odtajnieniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa?

Jak wskazywałem w moich poprzednich artykułach wykonawcy mogą po spełnieniu określonych przesłanek, domagać się, aby zamawiający uznał przekazane mu przez nich informacje za tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie udostępniał ich innym wykonawcą oraz osobą trzecim. W praktyce pojawia się jednak problem, w jaki sposób wykonawca może dowiedzieć się, czy informacje te, zostaną utajnione przez zamawiającego czy też nie. Brak jest bowiem przepisu, który kwestię…  Więcej »

Aktualności
20 czerwca 2016

W jakim zakresie wykonawca może kwestionować wzór umowy?

Zawsze załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wzór umowy, na podstawie którego zamawiający zawrze ostateczną umowę z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Co jest komfortowym rozwiązaniem dla tego ostatniego, gdyż może zapoznać się z treścią tego wzoru, tak aby nie zostać zaskoczony, na jakich warunkach będzie współpracował z zamawiającym. Jednakże powszechną praktyką jest, że wykonawcy domagają się wyjaśnień co do treści SIWZ, w tym co do samego…  Więcej »

Aktualności
13 czerwca 2016

W jaki sposób wykonawca winien sporządzać wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ?

Odpowiedź na postawione w tytule niniejszego artykułu pytanie, sprowadza się do ustalenia, w jaki sposób wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ winien zostać sporządzony, aby wykonawca uzyskał potrzebne mu informacje. Praktyka pokazuje, że wykonawcy mają bardzo duże problemy ze sporządzaniem tego wniosku, gdyż często stawiają w nim pytania, które są mało precyzyjne lub zbyt ogólne. W konsekwencji czego odpowiedzi zamawiającego, są dla nich zazwyczaj mało satysfakcjonujące….  Więcej »

Aktualności
08 czerwca 2016

Czy sposób przekazywania informacji przez wykonawcę również ma wpływ na uznanie ich za poufne?

Jak już wielokrotnie wskazywałem w moich poprzednich artykułach wykonawca może zastrzec, iż przekazane zamawiającemu informacje nie mogą zostać udostępnione osobą trzecim, pod warunkiem, że wykaże on, iż informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z żadnego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika, w jaki sposób informacje, których zastrzeżenia domaga się wykonawca, winny zostać przekazane zamawiającemu. W konsekwencji czego…  Więcej »

Aktualności
06 czerwca 2016

Czy zamawiający może uzależnić poprawienie omyłki w ofercie od ustalenia stopnia przyczynienia się wykonawcy do jej powstania?

Zamawiający może poprawić w ofercie wykonawcy oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W przypadku tych dwóch pierwszych rodzajów omyłek, to możliwość ich poprawienia nie budzi większych wątpliwości interpretacyjnych. Sprowadzają się one bowiem do poprawienia literówek w treści oferty oraz błędów arytmetycznych. Większe…  Więcej »

Aktualności
30 maja 2016

Czy zamawiający może weryfikować podmiot trzeci, z którego zasobów będzie korzystać wykonawca?

Jak już wielokrotnie wskazywałem w swoich poprzednich artykułach, wykonawca może korzystać z zasobów podmiotu trzeciego. Korzystanie z tych zasobów wiąże się bardzo często z tym, że podmiot trzeci faktycznie będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, pomimo tego, że oficjalnie nie ma on statusu podwykonawcy. W konsekwencji czego w praktyce powstaje wątpliwość, czy zamawiający może domagać się od podmiotu trzeciego przedłożenia tożsamych dokumentów, co wykonawca, aby dowieść,…  Więcej »

Aktualności
23 maja 2016

Czy zamawiający jest zobowiązany wezwać do uzupełnienia braków formalnych oferty, jeżeli wykonawca samodzielnie już je uzupełnił?

W przypadku gdy oferta wykonawcy zawiera braki formalne, to zamawiający winien wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia. Jednakże w praktyce bardzo często zdarza się sytuacja, że wykonawca bez wezwania ze strony zamawiającego, uzupełni te braki, gdyż jest on ich świadomy w momencie złożenia swojej oferty. Dla przykładu w chwili składania oferty wykonawca nie posiadał określonego dokumentu i dosłał go zamawiającemu w późniejszym czasie. W związku z czym powstają wątpliwości, czy…  Więcej »

Aktualności
18 maja 2016

Dochowanie terminu złożenia oferty.

W dokumentacji przetargowej zawsze wskazane jest do kiedy wykonawcy mogą złożyć swoje oferty. Opisane są również zasady złożenia tej oferty, tj. zazwyczaj ofertę składa się osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty. Istotne jest tylko to, aby oferta ta została dostarczona najpóźniej w dniu oraz do godziny jej złożenia. Niezależnie od tego w jaki sposób została złożona oferta, to zamawiający zaznacza na niej zawsze, w jakim dniu…  Więcej »

Aktualności
16 maja 2016

Czy podpisanie oferty w innym miejscu niż jest to w niej przewidziane, stanowi podstawę do jej odrzucenia?

Wykonawcy składają swoje oferty na formularzu, który zawsze jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej. Jest to rozwiązanie wygodne dla obu stron tego postępowania, gdyż na formularzu tym wskazane są wszystkie pozycje, które musi wypełnić wykonawca. Formularz ten zawiera również miejsce, przy którym wykonawca winien złożyć swój podpis. Miejsce to zawsze znajduje się na końcu tego formularza. W praktyce pojawia się jednak problem, co w sytuacji, gdy wykonawca…  Więcej »

Aktualności
11 maja 2016

Czy wykonawca może złożyć więcej niż jedną ofertę na tą samą część zamówienia?

Postawione przeze mnie pytanie w tytule może budzić zdziwienie. Przecież już bez znajomości żadnych przepisów można wysnuć wniosek, że wykonawca nie może składać więcej niż jedną ofertę na tą samą część zamówienia. Jednakże w praktyce zdarzają się takie sytuacje. Co powoduje jednak wątpliwości, które mogą niestety prowadzić do sprzecznych niekiedy wniosków. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku…  Więcej »

Wróć do góry