Skip to Content

12

Witamy serdecznie w SSP!

Serwis jest prowadzony przez ekspertów z Zespołu Prawa Samorządowego Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Ideą serwisu jest zapewnienie wiedzy oraz rozwiązań z zakresu regulacji prawnych określających ich funkcjonowanie i organizacji przydatnych zarządzaniu jednostkami samorządowymi.
 
20

Przykładowe wzory umów realizowane w formie partnerstwa publiczno – prywatnego

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność poinformować, iż wykonała na rzecz Ministerstwa Gospodarki usługę polegająca na przygotowaniu wzorów  klauzul, regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w takich projektach PPP
 
handshakes_650

Porady on-line

W ramach serwisu uruchomiliśmy porady on-line, które mogą być odpowiedzią na pojawiające się problemy prawne w toku prowadzonych spraw i projektów. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielać nasi eksperci.
 
2401_1_Sowwah Square 2big

Wzór umowy o PPP – budowa budynku komunalnego połączona z jego utrzymaniem

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność przedstawić dla Państwa użytku wzór umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym na wybudowanie budynku komunalnego połączonego z jego utrzymanie.
 

Aktualności
14 października 2016

Czy wykonawcy mogą samodzielnie zmieniać treść SIWZ?

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których wykonawcy składają zamawiającemu swoje oferty, zawierające inne postanowienia niż przewidziane we wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takich sytuacja argumentują oni złożenie takiej oferty tym, że SIWZ został przygotowany przez zamawiającego nieprawidłowo. W konsekwencji czego treść ich oferty jest inna niż przewidziana przez zamawiającego, gdyż odzwierciedla ona postanowienia SIWZ, które powinny…  Więcej »

Aktualności
13 października 2016

Czy zamawiający może z własnej inicjatywy naprawić błędy, które samemu popełnił w toku postępowania przetargowego?

Wielokrotnie w praktyce zdarzają się sytuacje, w których zamawiający dostrzega, że podjęta przez niego w toku postępowania przetargowego czynność, okazała się wadliwa. Dla przykładu dostrzega on już po wyborze najkorzystniejszej oferty, że inna oferta niż ta, którą już wybrał, winna zostać uznana za najkorzystniejszą. W takich sytuacjach powstaje wątpliwość, w jaki sposób winien zamawiający postąpić, tj. czy powinien samemu naprawić swój błąd i unieważnić w opisanym wyżej…  Więcej »

Aktualności
06 października 2016

Na kim ciąży obowiązek wskazania prawidłowej stawki VAT?

We wzorze oferty stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawsze znajdują się dwa pola, które musi wypełnić wykonawca, tj. oferowana cena netto oraz brutto. W praktyce pojawia się jednak problem, co w sytuacji gdy wykonawca pomyli się co do wskazanej przez siebie ceny brutto w ten sposób, że zastosuje przy obliczaniu tej ceny nieprawidłową stawkę VAT? Zatem w takiej sytuacji powstaje pytanie, czy zamawiający winien poprawić…  Więcej »

Aktualności
28 września 2016

W jak sposób wykonawca winien dowieść spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym?

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym przez wykonawcę jest posiadanie przez niego wiedzy i doświadczenia na poziomie, który wymaga od niego zamawiający. Spełnienie tego warunku wykonawca dowodzi za pomocą wykazu robót budowlanych lub głównych dostaw i usług, które wykonał w przeszłości. W praktyce pojawia się problem związany z tym, czy w wykazach tych winny się znajdować jedynie czynności, które zostały wykonane na rzecz zamawiających, tj. tylko te roboty budowlane,…  Więcej »

Aktualności
19 września 2016

W jaki sposób stosować zasadę zachowania uczciwej konkurencji?

Jedną z podstawowych zasad zamówień publicznych jest zasada zachowania przez zamawiającego uczciwej konkurencji. Jednakże w praktyce zamawiający ma bardzo często problemy z przestrzeganiem tej zasady, gdyż opisuje on przedmiot zamówienia w taki sposób, że faworyzuje on określone podmioty lub wymaga od określonych wykonawców spełnienia dodatkowych wymogów, które nie wynikają wprost z dokumentacji przetargowej. Najprostszym przykładem naruszenia tej zasady jest opisane przez zamawiającego w taki sposób wymogów…  Więcej »

Aktualności
15 września 2016

W jaki sposób prawidłowo uzasadnić odrzucenie oferty wykonawcy?

Odrzucenie oferty wykonawcy jest jedną z najbardziej doniosłych czynności, jakie podejmuje zamawiający w toku postępowania przetargowego. W wyniku jej podjęcia ten ostatni wyklucza z dalszego udziału w postępowaniu wykonawcę. W związku z czy prawidłowe sporządzenie uzasadnienia odrzucenia oferty wykonawcy, ma tak istotne znaczenie dla całego postępowania, gdyż dzięki niemu wykonawca może poznać przyczyny, dla których jego oferta w ocenie zamawiającego nie spełniała wymogów, opisanych przez…  Więcej »

Aktualności
13 września 2016

Czy zamawiający zobowiązany jest wskazać w SIWZ termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Określenie przez zamawiającego terminu realizacji przedmiotu zamówienia jest bardzo często istotne dla wykonawców, gdyż zazwyczaj warunkuje możliwość zrealizowania przez nich samego zamówienia. Zatem ma wpływ na decyzje tych ostatnich, czy przystąpią oni do danego postępowania przetargowego poprzez złożenie swojej oferty. Jednakże bardzo często zdarza się, że zamawiający w dokumentacji przetargowej opisując przedmiot zamówienia, nie wskazuje terminu wykonania zamówienia. W takim wypadku…  Więcej »

Aktualności
12 września 2016

Kiedy zamawiający w przyszłej umowie z wykonawcą, zobowiązany jest wprowadzić klauzulę waloryzacyjną?

Klauzula waloryzacyjna jest postanowieniem umownym, a mocy którego wykonawca może domagać się od zamawiającego zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, w wyniku ziszczenia się określonych zdarzeń przewidzianych w tej klauzuli, np. zmiany w trakcie obowiązywania umowy stawki podatku VAT lub wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie takiej klauzuli do umowy jest obligatoryjne jedynie w przypadku umów, których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy. Jednakże bardzo często zdarza się w praktyce,…  Więcej »

Aktualności
07 września 2016

Czy tajemnicą przedsiębiorstwa może zostać objęta informacja, o której dowie się zamawiający po podpisaniu umowy z zamawiającym?

Jak już wielokrotnie wskazywałem w swoich dotychczasowych artykułach, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Natomiast za tajemnicę przedsiębiorstwa należy uznać nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,…  Więcej »

Aktualności
06 września 2016

Czy wykonawca może wykazać swoją niekaralność w inny sposób niż za pomocą informacji z Krajowego Rejestru Karnego?

Obecnie zamawiający wymaga od każdego wykonawcy, aby wykazał swoją niekaralność, w celu uniknięcia sytuacji, w której w postępowaniu bierze udział wykonawca, który został skazany za popełnienie przestępstw gospodarczych. Zatem dowiedzenie swojej niekaralności przez wykonawcę ma zapewnić pewność obrotu oraz uniknąć sytuacji, w których nierzetelny wykonawca bierze udział w postępowaniu przetargowym. Zamawiający wymaga, aby niekaralność wykonawcy była udowodniona za pośrednictwem informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Zdarzają się…  Więcej »

Wróć do góry