Skip to Content

Samorządowy Serwis Prawny

Instytut Szkoleń Prawniczych Kancelaria Ślązak Zapiór i Partnerzy

Witamy serdecznie w SSP!

Serwis jest prowadzony przez ekspertów z Zespołu Prawa Samorządowego Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Ideą serwisu jest zapewnienie wiedzy oraz rozwiązań z zakresu regulacji prawnych określających ich funkcjonowanie i organizacji przydatnych zarządzaniu jednostkami samorządowymi.
 

Przykładowe wzory umów realizowane w formie partnerstwa publiczno – prywatnego

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność poinformować, iż wykonała na rzecz Ministerstwa Gospodarki usługę polegająca na przygotowaniu wzorów  klauzul, regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w takich projektach PPP
 

Porady on-line

W ramach serwisu uruchomiliśmy porady on-line, które mogą być odpowiedzią na pojawiające się problemy prawne w toku prowadzonych spraw i projektów. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielać nasi eksperci.
 

Wzór umowy o PPP – budowa budynku komunalnego połączona z jego utrzymaniem

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność przedstawić dla Państwa użytku wzór umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym na wybudowanie budynku komunalnego połączonego z jego utrzymanie.
 

Aktualności
22 marca 2017

Czy wezwanie do złożenia wyjaśnień może zostać utajnione?

Wielokrotnie już w swoich artykułach wskazywałem, w jaki sposób wykonawca może domagać się utajnienia informacji przekazywanych zamawiającemu. Jednakże w praktyce pojawia się problem, czy jednie te informacje mogą zostać utajnione? Wątpliwości powstają bowiem w sytuacji, w której zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia wyjaśnień związanych z jego wnioskiem o utajnienie określonych informacji. Przecież z analizy tego pisma, można ustalić treść informacji, które miałyby zostać utajnione….  Więcej »

Aktualności
09 marca 2017

Czy zasada swobody umów podlega ograniczeniu w postępowaniu przetargowym?

Bardzo często wykonawcy kwestionują treść umowy o realizację zamówienia twierdząc, że narusza ona w określonych postanowieniach zasadę swobody umów, gdyż w sposób jednostronny faworyzuje ona zamawiającego. W wyniku czego domagają się oni zmiany kwestionowanych postanowień umownych, w taki sposób, aby umowa ta zabezpieczała również ich interesy. Jednakże powstaje pytanie, czy takie twierdzenia są jednak uzasadnione, skoro umowy zawarte w drodze postępowania przetargowego różnią…  Więcej »

Aktualności
08 marca 2017

Czy interes publiczny i zamawiającego są pojęciami tożsamymi?

Podstawą do unieważnienia postępowania przetargowego jest sytuacja, w której wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Jest to bardzo pojemna podstawa do unieważnienia postępowania, gdyż jest sformułowana na tyle ogólnie, że obejmuje swoim zakresem wiele sytuacji, dlatego też zamawiający bardzo często ją wykorzystuje w praktyce. Wystarczy bowiem, że uzna on, że kontynuowanie…  Więcej »

Aktualności
07 marca 2017

Co podlega zastrzeżeniu jako tajemnica przedsiębiorstwa?

Jak już wielokrotnie wskazywałem w swoich poprzednich artykułach, wykonawca może domagać się od zamawiającego zastrzeżenia informacji, które w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykaże on, że informacja ta stanowi tą tajemnicę przed upływem terminu do składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jednakże rzadko zdarza się, że informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa obejmuje cały dokument, który wykonawca przedkłada zamawiającego….  Więcej »

Aktualności
06 marca 2017

Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące postanowień SIWZ, które uległy zmianie.

Jak już wielokrotnie wskazywałem w swoich poprzednich artykułach, że wykonawca do czasu upływu terminu złożenia ofert, może domagać się od zamawiającego wyjaśnienia postanowień SIWZ. W takim przypadku zamawiający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi, co do sposobu rozumienia tych postanowień. Jednakże w praktyce pojawia się problem, w jaki sposób należy potraktować wyjaśnienia, które dotyczyły postanowień SIWZ, później zmienionych przez samego zamawiającego. Wiadomym jest, że postanowienia SIWZ,…  Więcej »

Aktualności
27 lutego 2017

Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez zamawiającego, a wymogi techniczne określone przez producentów towarów.

Zamawiający zobowiązany jest w sposób należy opisać przedmiot zamówienia, w tym jego parametry techniczne, tak aby wykonawca wiedział dokładnie, jaki towar ma zostać dostarczony w ramach realizacji zamówienia. Jednakże bardzo często już na etapie realizacji zamówienia wykonawcy kwestionują opis zamówienia, twierdząc, że nie są wstanie zrealizować zamówienia, gdyż na rynku brak jest towarów, które spełniałyby parametry techniczne określone przez zamawiającego. W takim…  Więcej »

Aktualności
27 lutego 2017

Czy dopuszczalne jest ograniczenie przez zamawiającego zamówienia w przypadkach przez niego określonych?

W praktyce bardzo często pojawiają się postanowienia SIWZ, mające później odzwierciedlenie w umowie z wykonawcą, które przewidują, że zamawiający może zrezygnować z realizacji części zamówienia lub jednostronnie obniżyć wynagrodzenie wykonawcy, jeżeli dojdzie do ziszczenia się przypadków przez niego określonych. Do takich przypadków można m.in. zaliczyć obniżenie średniego kursu określonej waluty, spadek zapotrzebowania zamawiającego na określone produkty, które w ramach zamówienia miał dostarczyć wykonawca itd. W przypadku…  Więcej »

Aktualności
22 lutego 2017

Kiedy wykonawca może wystąpić do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ?

Co do zasady wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Bardzo często wykonawcy a także sami zamawiający, mają problemy z ustaleniem, kiedy należy wystąpić z taką prośbą. Praktyka wskazuje, że stosowane są dwa sposoby zadawania pytań, pierwszy polega na tym, że wykonawca w swoi pytaniu uzasadnia, dlaczego dane postanowienie SIWZ jest dla niego niejasne, zaś w drugim przypadku występuje on…  Więcej »

Aktualności
21 lutego 2017

W jaki sposób należy rozumieć zasadę jawności postępowania przetargowego?

Zakres pojęciowy zasady jawności postępowania przetargowego można ustalić bez większych problemów już po samej nazwie tej zasady. Czyli zasada ta polega na tym, że przebieg postępowania przetargowe jest powszechnie znany, co też gwarantuje jego transparentność. Jednakże z zasadą tą wiążą się niekiedy wątpliwość związane z tym, czy jawność tego postępowania dotyczy jedynie relacji wiążących jedynie uczestników postępowania, czy też również innych…  Więcej »

Aktualności
15 lutego 2017

Co w sytuacji, gdy wykonawca nie przedłuży terminu związania swoją ofertą?

Co do zasady wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Jednakże w praktyce pojawia się problem, w jaki sposób zamawiający winien postąpić, kiedy wykonawca czy to z własnej…  Więcej »

Wróć do góry