Skip to Content

12

Witamy serdecznie w SSP!

Serwis jest prowadzony przez ekspertów z Zespołu Prawa Samorządowego Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Ideą serwisu jest zapewnienie wiedzy oraz rozwiązań z zakresu regulacji prawnych określających ich funkcjonowanie i organizacji przydatnych zarządzaniu jednostkami samorządowymi.
 
20

Przykładowe wzory umów realizowane w formie partnerstwa publiczno – prywatnego

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność poinformować, iż wykonała na rzecz Ministerstwa Gospodarki usługę polegająca na przygotowaniu wzorów  klauzul, regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w takich projektach PPP
 
handshakes_650

Porady on-line

W ramach serwisu uruchomiliśmy porady on-line, które mogą być odpowiedzią na pojawiające się problemy prawne w toku prowadzonych spraw i projektów. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielać nasi eksperci.
 
2401_1_Sowwah Square 2big

Wzór umowy o PPP – budowa budynku komunalnego połączona z jego utrzymaniem

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność przedstawić dla Państwa użytku wzór umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym na wybudowanie budynku komunalnego połączonego z jego utrzymanie.
 

Aktualności
27 lipca 2016

Jakie skutki prawne wywołują wyjaśnienia wykonawcy?

Pomimo tego, iż postawione w tytule niniejszego artykuły pytanie, może budzić pewne zdziwienie, gdyż skutki prawne wyjaśnień wykonawcy złożonych w toku postępowania przetargowego, nie powinny budzić żadnych wątpliwości prawnych, to jednak się one niestety zdarzają. Przecież skoro za pomocą wyjaśnień wykonawca uzupełnia czy też doprecyzowuje swoją ofertę, to wyjaśnienia te winny rodzić te samem skutki prawne co sama oferta oraz należy je…  Więcej »

Aktualności
18 lipca 2016

Kiedy zamawiający nie musi wzywać wykonawcy do złożenia wyjaśnień?

Wielokrotnie w praktyce zdarza się, iż wykonawcy kwestionują zachowanie zamawiającego, który nie wzywając ich do złożenia wyjaśnień od razu odrzuca ich ofertę, twierdząc, że odrzucenie ich oferty było przedwczesne, gdyż zawsze musi być ono poprzedzone tym wezwaniem. W związku z czym należy odpowiedzieć na pytanie, czy taki zarzut jest zasadny w takiej sytuacji, czy też nie? Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku…  Więcej »

Aktualności
11 lipca 2016

W jaki sposób zamawiający winien określać wymogi, których spełnienie jest warunkiem udziału w postępowaniu?

Wielokrotnie zdarza się, że wykonawcy kwestionują warunki, jakie muszą spełnić, aby wziąć udział w postępowaniu przetargowym, argumentując, iż ze względu na sam przedmiot zamówienia, są one zbyt wygórowane. W wyniku czego zamawiający w sposób niedopuszczalny, ogranicza im udział w postępowaniu i faworyzuje wykonawców, którzy te warunki mogą spełnić. W takich sytuacjach należy zbadać, czym kierował się zamawiający określając te warunki. Powstaje jednak wątpliwość, w jaki sposób…  Więcej »

Aktualności
06 lipca 2016

W jaki sposób zamawiający winien uzasadnić odrzucenie oferty?

W przypadkach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy. Jednakże w praktyce wielokrotnie zdarza się, że wykonawcy kwestionują ten fakt, z tego powodu, iż uzasadnienie tego odrzucenia jest zbyt lakoniczne oraz nie zostało poparte orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej, czy też stanowiskiem doktryny. W konsekwencji czego zarzucają, iż zamawiający w sposób błędy sporządził odrzucenie oferty, w wyniku czego nie zasługuje ono na uwzględnienie….  Więcej »

Aktualności
04 lipca 2016

Kiedy mamy do czynienia z nieprawdziwą informacją, wprowadzającą w błąd zamawiającego?

Jak już wielokrotnie wskazywałem w moich poprzednich artykułach, zamawiający zobowiązany jest wykluczyć z postępowania wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Jednakże w praktyce bardzo rzadko zdarza się, aby wykonawcy wprost podawali zamawiającemu nieprawdziwe informacje. Zazwyczaj te nieprawdziwe informacje są przedstawiane bardzo nieprecyzyjnie. Można nawet rzec, że bardzo mgliście. Wykonawcy chcą bowiem uniknąć…  Więcej »

Aktualności
27 czerwca 2016

W jakim momencie zamawiający decyduje o odtajnieniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa?

Jak wskazywałem w moich poprzednich artykułach wykonawcy mogą po spełnieniu określonych przesłanek, domagać się, aby zamawiający uznał przekazane mu przez nich informacje za tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie udostępniał ich innym wykonawcą oraz osobą trzecim. W praktyce pojawia się jednak problem, w jaki sposób wykonawca może dowiedzieć się, czy informacje te, zostaną utajnione przez zamawiającego czy też nie. Brak jest bowiem przepisu, który kwestię…  Więcej »

Aktualności
20 czerwca 2016

W jakim zakresie wykonawca może kwestionować wzór umowy?

Zawsze załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wzór umowy, na podstawie którego zamawiający zawrze ostateczną umowę z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Co jest komfortowym rozwiązaniem dla tego ostatniego, gdyż może zapoznać się z treścią tego wzoru, tak aby nie zostać zaskoczony, na jakich warunkach będzie współpracował z zamawiającym. Jednakże powszechną praktyką jest, że wykonawcy domagają się wyjaśnień co do treści SIWZ, w tym co do samego…  Więcej »

Aktualności
13 czerwca 2016

W jaki sposób wykonawca winien sporządzać wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ?

Odpowiedź na postawione w tytule niniejszego artykułu pytanie, sprowadza się do ustalenia, w jaki sposób wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ winien zostać sporządzony, aby wykonawca uzyskał potrzebne mu informacje. Praktyka pokazuje, że wykonawcy mają bardzo duże problemy ze sporządzaniem tego wniosku, gdyż często stawiają w nim pytania, które są mało precyzyjne lub zbyt ogólne. W konsekwencji czego odpowiedzi zamawiającego, są dla nich zazwyczaj mało satysfakcjonujące….  Więcej »

Aktualności
08 czerwca 2016

Czy sposób przekazywania informacji przez wykonawcę również ma wpływ na uznanie ich za poufne?

Jak już wielokrotnie wskazywałem w moich poprzednich artykułach wykonawca może zastrzec, iż przekazane zamawiającemu informacje nie mogą zostać udostępnione osobą trzecim, pod warunkiem, że wykaże on, iż informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z żadnego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika, w jaki sposób informacje, których zastrzeżenia domaga się wykonawca, winny zostać przekazane zamawiającemu. W konsekwencji czego…  Więcej »

Aktualności
06 czerwca 2016

Czy zamawiający może uzależnić poprawienie omyłki w ofercie od ustalenia stopnia przyczynienia się wykonawcy do jej powstania?

Zamawiający może poprawić w ofercie wykonawcy oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W przypadku tych dwóch pierwszych rodzajów omyłek, to możliwość ich poprawienia nie budzi większych wątpliwości interpretacyjnych. Sprowadzają się one bowiem do poprawienia literówek w treści oferty oraz błędów arytmetycznych. Większe…  Więcej »

Wróć do góry