Skip to Content

12

Witamy serdecznie w SSP!

Serwis jest prowadzony przez ekspertów z Zespołu Prawa Samorządowego Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Ideą serwisu jest zapewnienie wiedzy oraz rozwiązań z zakresu regulacji prawnych określających ich funkcjonowanie i organizacji przydatnych zarządzaniu jednostkami samorządowymi.
 
20

Przykładowe wzory umów realizowane w formie partnerstwa publiczno – prywatnego

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność poinformować, iż wykonała na rzecz Ministerstwa Gospodarki usługę polegająca na przygotowaniu wzorów  klauzul, regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w takich projektach PPP
 
handshakes_650

Porady on-line

W ramach serwisu uruchomiliśmy porady on-line, które mogą być odpowiedzią na pojawiające się problemy prawne w toku prowadzonych spraw i projektów. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielać nasi eksperci.
 
2401_1_Sowwah Square 2big

Wzór umowy o PPP – budowa budynku komunalnego połączona z jego utrzymaniem

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność przedstawić dla Państwa użytku wzór umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym na wybudowanie budynku komunalnego połączonego z jego utrzymanie.
 

Aktualności
19 września 2016

W jaki sposób stosować zasadę zachowania uczciwej konkurencji?

Jedną z podstawowych zasad zamówień publicznych jest zasada zachowania przez zamawiającego uczciwej konkurencji. Jednakże w praktyce zamawiający ma bardzo często problemy z przestrzeganiem tej zasady, gdyż opisuje on przedmiot zamówienia w taki sposób, że faworyzuje on określone podmioty lub wymaga od określonych wykonawców spełnienia dodatkowych wymogów, które nie wynikają wprost z dokumentacji przetargowej. Najprostszym przykładem naruszenia tej zasady jest opisane przez zamawiającego w taki sposób wymogów…  Więcej »

Aktualności
15 września 2016

W jaki sposób prawidłowo uzasadnić odrzucenie oferty wykonawcy?

Odrzucenie oferty wykonawcy jest jedną z najbardziej doniosłych czynności, jakie podejmuje zamawiający w toku postępowania przetargowego. W wyniku jej podjęcia ten ostatni wyklucza z dalszego udziału w postępowaniu wykonawcę. W związku z czy prawidłowe sporządzenie uzasadnienia odrzucenia oferty wykonawcy, ma tak istotne znaczenie dla całego postępowania, gdyż dzięki niemu wykonawca może poznać przyczyny, dla których jego oferta w ocenie zamawiającego nie spełniała wymogów, opisanych przez…  Więcej »

Aktualności
13 września 2016

Czy zamawiający zobowiązany jest wskazać w SIWZ termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Określenie przez zamawiającego terminu realizacji przedmiotu zamówienia jest bardzo często istotne dla wykonawców, gdyż zazwyczaj warunkuje możliwość zrealizowania przez nich samego zamówienia. Zatem ma wpływ na decyzje tych ostatnich, czy przystąpią oni do danego postępowania przetargowego poprzez złożenie swojej oferty. Jednakże bardzo często zdarza się, że zamawiający w dokumentacji przetargowej opisując przedmiot zamówienia, nie wskazuje terminu wykonania zamówienia. W takim wypadku…  Więcej »

Aktualności
12 września 2016

Kiedy zamawiający w przyszłej umowie z wykonawcą, zobowiązany jest wprowadzić klauzulę waloryzacyjną?

Klauzula waloryzacyjna jest postanowieniem umownym, a mocy którego wykonawca może domagać się od zamawiającego zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, w wyniku ziszczenia się określonych zdarzeń przewidzianych w tej klauzuli, np. zmiany w trakcie obowiązywania umowy stawki podatku VAT lub wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie takiej klauzuli do umowy jest obligatoryjne jedynie w przypadku umów, których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy. Jednakże bardzo często zdarza się w praktyce,…  Więcej »

Aktualności
07 września 2016

Czy tajemnicą przedsiębiorstwa może zostać objęta informacja, o której dowie się zamawiający po podpisaniu umowy z zamawiającym?

Jak już wielokrotnie wskazywałem w swoich dotychczasowych artykułach, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Natomiast za tajemnicę przedsiębiorstwa należy uznać nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,…  Więcej »

Aktualności
06 września 2016

Czy wykonawca może wykazać swoją niekaralność w inny sposób niż za pomocą informacji z Krajowego Rejestru Sądowego?

Obecnie zamawiający wymaga od każdego wykonawcy, aby wykazał swoją niekaralność, w celu uniknięcia sytuacji, w której w postępowaniu bierze udział wykonawca, który został skazany za popełnienie przestępstw gospodarczych. Zatem dowiedzenie swojej niekaralności przez wykonawcę ma zapewnić pewność obrotu oraz uniknąć sytuacji, w których nierzetelny wykonawca bierze udział w postępowaniu przetargowym. Zamawiający wymaga, aby niekaralność wykonawcy była udowodniona za pośrednictwem informacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Zdarzają się…  Więcej »

Aktualności
05 września 2016

Czy wyjaśnienia wykonawcy są częścią jego oferty?

Jeżeli oferta zawiera braki formalne lub powstają wątpliwości, co do jej treści, to zamawiający winien wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień. W praktyce powstają niekiedy wątpliwości, w jaki sposób należy traktować te wyjaśnienia. Czy są one częścią oferty, co też skutkuje tym, iż należy te wyjaśnienia oceniać łącznie z ofertą, przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Czy też wyjaśnienia te mają jedynie charakter pomocniczy…  Więcej »

Aktualności
31 sierpnia 2016

Czy koniecznym jest, aby wykonawca podpisał swoją ofertę?

W praktyce zdarza się, iż wykonawca składa zamawiającemu swoją ofertę, która nie jest przez niego podpisana. W takiej sytuacji zamawiający winien wezwać wykonawcę do przedłożenia podpisanej oferty. Problem powstaje w sytuacji, kiedy wykonawca nie przedłoży podpisanej prze siebie oferty, pomimo tego wezwania. W takiej sytuacji zdarza się, iż zamawiający mają wątpliwości, jak postąpić z taką ofertą, skoro pomimo braku tego podpisu, spełnia…  Więcej »

Aktualności
24 sierpnia 2016

Jakie konsekwencji poniesienie wykonawca, który nie zgłosił zamawiającemu, że będzie korzystał z pomocy podwykonawców, a korzystał z tej pomocy?

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), jak również w projekcie oferty stanowiącej załącznik do SIWZ, zawsze wskazuje obowiązek podania przez wykonawcę części zamówienia, które będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. Jeżeli wykonawca nie wskaże tych podwykonawców, to przyjmuje się, iż będzie on realizował całe zamówienie samodzielnie. Jednakże rzeczywistość zazwyczaj odbiega od tej zasady. Czyli pomimo iż wykonawca w swojej ofercie…  Więcej »

Aktualności
23 sierpnia 2016

Kiedy zmowa przetargowa stanowi podstawę do odrzucenia oferty?

Zmowa przetargowa jest jednym z czynów nieuczciwej konkurencji opisanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który polega na tym, iż wykonawcy wbrew zasadzie uczciwej konkurencji zawierają porozumienie polegające na chęci wpłynięcia na wynik postępowania przetargowego. Zazwyczaj zmowa ta polega na składaniu w toku postępowania przetargowego przez wykonawców ofert, które zawierają warunki mniej korzystne niż oferta wykonawcy, który zgodnie z tym porozumieniem ma wygrać to postępowanie. Oczywistym jest,…  Więcej »

Wróć do góry