Skip to Content

12

Witamy serdecznie w SSP!

Serwis jest prowadzony przez ekspertów z Zespołu Prawa Samorządowego Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Ideą serwisu jest zapewnienie wiedzy oraz rozwiązań z zakresu regulacji prawnych określających ich funkcjonowanie i organizacji przydatnych zarządzaniu jednostkami samorządowymi.
 
20

Przykładowe wzory umów realizowane w formie partnerstwa publiczno – prywatnego

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność poinformować, iż wykonała na rzecz Ministerstwa Gospodarki usługę polegająca na przygotowaniu wzorów  klauzul, regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w takich projektach PPP
 
handshakes_650

Porady on-line

W ramach serwisu uruchomiliśmy porady on-line, które mogą być odpowiedzią na pojawiające się problemy prawne w toku prowadzonych spraw i projektów. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielać nasi eksperci.
 
2401_1_Sowwah Square 2big

Wzór umowy o PPP – budowa budynku komunalnego połączona z jego utrzymaniem

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność przedstawić dla Państwa użytku wzór umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym na wybudowanie budynku komunalnego połączonego z jego utrzymanie.
 

Aktualności
23 maja 2016

Czy zamawiający jest zobowiązany wezwać do uzupełnienia braków formalnych oferty, jeżeli wykonawca samodzielnie już je uzupełnił?

W przypadku gdy oferta wykonawcy zawiera braki formalne, to zamawiający winien wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia. Jednakże w praktyce bardzo często zdarza się sytuacja, że wykonawca bez wezwania ze strony zamawiającego, uzupełni te braki, gdyż jest on ich świadomy w momencie złożenia swojej oferty. Dla przykładu w chwili składania oferty wykonawca nie posiadał określonego dokumentu i dosłał go zamawiającemu w późniejszym czasie. W związku z czym powstają wątpliwości, czy…  Więcej »

Aktualności
18 maja 2016

Dochowanie terminu złożenia oferty.

W dokumentacji przetargowej zawsze wskazane jest do kiedy wykonawcy mogą złożyć swoje oferty. Opisane są również zasady złożenia tej oferty, tj. zazwyczaj ofertę składa się osobiście w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty. Istotne jest tylko to, aby oferta ta została dostarczona najpóźniej w dniu oraz do godziny jej złożenia. Niezależnie od tego w jaki sposób została złożona oferta, to zamawiający zaznacza na niej zawsze, w jakim dniu…  Więcej »

Aktualności
16 maja 2016

Czy podpisanie oferty w innym miejscu niż jest to w niej przewidziane, stanowi podstawę do jej odrzucenia?

Wykonawcy składają swoje oferty na formularzu, który zawsze jest załącznikiem do dokumentacji przetargowej. Jest to rozwiązanie wygodne dla obu stron tego postępowania, gdyż na formularzu tym wskazane są wszystkie pozycje, które musi wypełnić wykonawca. Formularz ten zawiera również miejsce, przy którym wykonawca winien złożyć swój podpis. Miejsce to zawsze znajduje się na końcu tego formularza. W praktyce pojawia się jednak problem, co w sytuacji, gdy wykonawca…  Więcej »

Aktualności
11 maja 2016

Czy wykonawca może złożyć więcej niż jedną ofertę na tą samą część zamówienia?

Postawione przeze mnie pytanie w tytule może budzić zdziwienie. Przecież już bez znajomości żadnych przepisów można wysnuć wniosek, że wykonawca nie może składać więcej niż jedną ofertę na tą samą część zamówienia. Jednakże w praktyce zdarzają się takie sytuacje. Co powoduje jednak wątpliwości, które mogą niestety prowadzić do sprzecznych niekiedy wniosków. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku…  Więcej »

Aktualności
09 maja 2016

Procedura wyjaśnienia ceny oferty.

Jak już wielokrotnie wskazywałem w swoich poprzednich artykułach, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez niego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jeżeli jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, to winien się on zwrócić się do wykonawcy o udzielenie…  Więcej »

Aktualności
04 maja 2016

Czy wszystkie niezgodności oferty muszą stanowić podstawę do jej odrzucenia?

Pomimo tego, iż większość ofert składanych jest przez przedsiębiorców, zaś od nich wymaga się znajomości prawa, to zazwyczaj znaczna część tych ofert jest przygotowana niedokładnie oraz z błędami. W konsekwencji czego zamawiający zobowiązany jest wezwać takiego wykonawcę do złożenia wyjaśnień, aby te niezgodności zostały usunięte z oferty. Wady tych ofert można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy ofert, które zawierają nieścisłości, które nie…  Więcej »

Aktualności
25 kwietnia 2016

Swoboda kontraktowania w zamówieniach publicznych.

Wielokrotnie w praktyce można spotkać się z zarzutem ze strony wykonawców, iż brak jest równorzędności stron w umowie zawartej w drodze postępowania przetargowego. Najczęściej stawiany jest zarzut, iż wykonawca w zasadzie nie ma żadnego wpływu na treść tej umowy. Natomiast zamawiający w taki sposób określa warunki przyszłej umowy, aby mieć silniejszą pozycję od wykonawcy. Co też krzywdzi tego ostatniego. Dlatego też już po wyborze najkorzystniejszej oferty,…  Więcej »

Aktualności
20 kwietnia 2016

Czy zobowiązanie do oddania niezbędnych zasobów przez osobę trzecią winno zostać przedłożone w oryginale, czy też wystarczy poświadczona za zgodność z oryginałem kopia?

Jak już wskazywałem w moich poprzednich artykułach, wykonawca może korzystać z zasobów osoby trzeciej poprzez przedłożenie zobowiązania osoby, które udostępnia mu te zasoby. W praktyce pojawia się często wątpliwość, czy zobowiązanie to winno być przedłożone w oryginale, czy też wystarczy poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem jego kopia. Z przepisu art. 26 ust. 2b p.z.p. obowiązek przedłożenia oryginału tego zobowiązania nie wynika…  Więcej »

Aktualności
18 kwietnia 2016

Jak powinna brzmieć treść składanych przez wykonawcę referencji?

Za pośrednictwem referencji wykonawca dowodzi w toku postępowania przetargowego, iż posiada on wiedzę i doświadczenie, umożliwiające mu wykonanie przedmiotu zamówienia. W praktyce bardzo często pojawia się problem, czy referencje, które przedstawia wykonawca, są prawidłowo sporządzone. Związane jest to z tym, iż zazwyczaj referencje te ograniczają się wyłącznie do potwierdzenia realizacji określonego zamówienia. Nie wskazują one na jaką kwotę one opiewały. W konsekwencji czego pojawiają…  Więcej »

Aktualności
11 kwietnia 2016

Czy wykonawca może korzystać z zasobów osoby trzeciej w postaci jedynie wiedzy i doświadczenia, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane?

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Musi jednak przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie to zazwyczaj przybiera kształt oświadczenia, składanego przez podmiot udostępniający swoje zasoby. Co do zasady wykonawca winien korzystać…  Więcej »

Wróć do góry