Skip to Content

Samorządowy Serwis Prawny

Instytut Szkoleń Prawniczych Kancelaria Ślązak Zapiór i Partnerzy

Witamy serdecznie w SSP!

Serwis jest prowadzony przez ekspertów z Zespołu Prawa Samorządowego Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Ideą serwisu jest zapewnienie wiedzy oraz rozwiązań z zakresu regulacji prawnych określających ich funkcjonowanie i organizacji przydatnych zarządzaniu jednostkami samorządowymi.
 

Przykładowe wzory umów realizowane w formie partnerstwa publiczno – prywatnego

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność poinformować, iż wykonała na rzecz Ministerstwa Gospodarki usługę polegająca na przygotowaniu wzorów  klauzul, regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w takich projektach PPP
 

Porady on-line

W ramach serwisu uruchomiliśmy porady on-line, które mogą być odpowiedzią na pojawiające się problemy prawne w toku prowadzonych spraw i projektów. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielać nasi eksperci.
 

Wzór umowy o PPP – budowa budynku komunalnego połączona z jego utrzymaniem

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność przedstawić dla Państwa użytku wzór umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym na wybudowanie budynku komunalnego połączonego z jego utrzymanie.
 

Aktualności
15 lutego 2017

Co w sytuacji, gdy wykonawca nie przedłuży terminu związania swoją ofertą?

Co do zasady wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Jednakże w praktyce pojawia się problem, w jaki sposób zamawiający winien postąpić, kiedy wykonawca czy to z własnej…  Więcej »

Aktualności
01 lutego 2017

Czy przedkładane przez wykonawcę referencje, muszą być podpisane przez osoby, których one dotyczą?

Wykonawca biorący udział w postępowaniu przetargowym, zobowiązany jest udowodnić, że posiada odpowiednie doświadczenie, które gwarantuje należyte wykonanie zamówienia. Doświadczenie to udowadnia on poprzez przedłożenie zamawiającemu poświadczeń należytego wykonania zamówienia zwanych potocznie referencjami. Jednakże zdarza się, że wykonawcy przedkładają referencje, które nie są podpisane przez osoby, umocowane do reprezentacji podmiotów, których one dotyczą. Wynika z nich jedynie, że dany wykonawca wykonał w przeszłości zamówienie podobne…  Więcej »

Aktualności
31 stycznia 2017

Co w sytuacji, gdy wykonawca nie zgadza się z treścią wezwania do złożenia wyjaśnień?

Postawione w tytule niniejszego artykułu pytanie, jest bardzo często zadawane przez wykonawców, którzy nie zgadzają się z tym, że zamawiający zakwestionował im kompletność lub treść oferty i wezwał ich do złożenia wyjaśnień. W takich sytuacjach pojawia się wątpliwość, w jaki sposób wykonawca winien zareagować na to wezwanie, tj. czy powinien je zignorować, gdyż jest zdania, że jego oferta została prawidłowo sporządzona albo wyjaśnić zamawiającemu, dlaczego jego wezwanie…  Więcej »

Aktualności
25 stycznia 2017

Czy zamawiający może już w SIWZ wskazać konkretny termin wykonania zamówienia?

Zdarza się niekiedy, że zamawiający w dokumentacji przetargowej określi termin wykonania zamówienia poprzez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej, do której wykonawca wybrany w toku postępowania przetargowego, ma wykonać przedmiot zamówienia. Taki sposób określenia terminu realizacji zamówienia budzi wątpliwości, gdyż zamawiający nie wiedząc nawet, kiedy postępowanie przetargowe zostanie zakończone, w sztywny sposób przesądza do kiedy zamówienie ma zostać wykonane przez wykonawcę. Co też może…  Więcej »

Aktualności
24 stycznia 2017

W jaki sposób zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia, aby mógł otrzymać wskazany przez siebie produkt konkretnego producenta?

Postawione w niniejszym artykule pytanie ma niebagatelne znaczenie w praktyce, gdyż zamawiający bardzo często opisuje przedmiot zamówienia w taki sposób, że wskazuje on konkretny produkt, wykonywany przez jednego producenta. Taki opis przedmiotu zamówienia jest krytykowany przez innych wykonawców, gdyż w ich ocenie narusza ona zasadę uczciwej konkurencji, gdyż ogranicza on im udział w postępowaniu przetargowym. W konsekwencji czego powstaje pytanie, czy zamawiający może w taki sposób…  Więcej »

Aktualności
23 stycznia 2017

W jaki sposób ustalić, kiedy można zmienić treść umowy po jej podpisaniu przez strony, kiedy zmiany takiej nie przewidziano w SIWZ?

W praktyce nieprzewidziane zmiana umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia, po jej podpisaniu przez wykonawcę, którzy złożył najkorzystniejszą ofertę oraz zamawiającego, jest bardzo często spotykana. Związane jest to z tym, że na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej bardzo trudno zamawiającemu przewidzieć wszelkie możliwe trudności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W konsekwencji czego kiedy po podpisaniu tej umowy, pojawiają się problemy wymagające zmiany jej treści, które nie zostały przewidziane…  Więcej »

Aktualności
19 stycznia 2017

W jaki sposób należy interpretować zwrot „standardy jakościowe”?

Jak już wskazywałem w swoim poprzednim artykule, aby zamawiający mógł zastosować cenę jako jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki, tj. zamawiający musi określić w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykaże w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia. W praktyce pojawia się jednak…  Więcej »

Aktualności
18 stycznia 2017

Kiedy zamawiający może zastosować kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%?

Na skutek nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych zostały zmienione zasady stosowania w postępowaniach przetargowych kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny oferty. Obecnie  zamawiający może zastosować to kryterium jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykaże w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione…  Więcej »

Aktualności
10 stycznia 2017

Czy zamawiający zobowiązany jest badać kalkulację wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku robót budowlanych?

Co do zasady wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci robót budowlanych może być kosztorysowe lub ryczałtowe. W przypadku pierwszego rodzaju wynagrodzenia wykonawca w swojej ofercie wskazuje za jaką cenę ma zamiar wykonać poszczególne pozycje robót, które zostały wymienione przez zamawiającego w SIWZ, tj. oferuje wykonanie dachu za kwotę X, wstawienie okien za cenę Y itd. Suma tych pozycji daje cenę, za którą wykonawca…  Więcej »

Aktualności
03 stycznia 2017

W jaki sposób należy interpretować pojęcia, nieznane zamawiającemu, a którymi posługuje się wykonawca w swojej ofercie?

Bardzo często zdarza się w praktyce, że wykonawca w swojej ofercie posługuje się pojęciami, które nie zostały zdefiniowane w dokumentacji przetargowej. Dotyczy to zazwyczaj postępować przetargowych na wykonanie skomplikowanych robót budowlanych lub dostaw specjalistycznych urządzeń, w których stopień szczegółowości oraz wiedzy technicznej jest bardzo duży. W konsekwencji czego powstaje problem z interpretacją tych pojęć, gdyż nie jest wiadomym jakie brzmienie należy im nadać. Krajowa Izba Odwoławcza…  Więcej »

Wróć do góry