Skip to Content

12

Witamy serdecznie w SSP!

Serwis jest prowadzony przez ekspertów z Zespołu Prawa Samorządowego Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Ideą serwisu jest zapewnienie wiedzy oraz rozwiązań z zakresu regulacji prawnych określających ich funkcjonowanie i organizacji przydatnych zarządzaniu jednostkami samorządowymi.
 
20

Przykładowe wzory umów realizowane w formie partnerstwa publiczno – prywatnego

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność poinformować, iż wykonała na rzecz Ministerstwa Gospodarki usługę polegająca na przygotowaniu wzorów  klauzul, regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w takich projektach PPP
 
handshakes_650

Porady on-line

W ramach serwisu uruchomiliśmy porady on-line, które mogą być odpowiedzią na pojawiające się problemy prawne w toku prowadzonych spraw i projektów. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielać nasi eksperci.
 
2401_1_Sowwah Square 2big

Wzór umowy o PPP – budowa budynku komunalnego połączona z jego utrzymaniem

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność przedstawić dla Państwa użytku wzór umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym na wybudowanie budynku komunalnego połączonego z jego utrzymanie.
 

Aktualności
05 grudnia 2016

Czy zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, bez wzywania go do złożenia wyjaśnień, jeżeli uważa, że zaoferowana przez niego cena jest niewątpliwie rażąco niska?

Co do zasady, jeżeli zaoferowana przez wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Jednakże zdarza się, że wykonawcy,…  Więcej »

Aktualności
29 listopada 2016

Czy zamawiający z własnej inicjatywy może objąć tajemnicą przedsiębiorstwa określone informacje, przekazane mu przez wykonawcę?

Jak już wielokrotnie wskazywałem w swoich poprzednich artykułach, wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazane zamawiającemu informacje, jeżeli wykaże, iż stanowią one tą tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zatem skuteczność tego zastrzeżenia uzależniona jest od wyjaśnień wykonawcy, w których winien wykazać zamawiającemu, że określona informacja spełnia…  Więcej »

Aktualności
28 listopada 2016

Jakie informacje winny zawierać referencje w sprawie wykonywanych w przeszłości usług, składane przez wykonawcę?

Bardzo często zdarza się, że zamawiający wymaga od wykonawców udokumentowania wykonania w przeszłości usług, zawierających opisane przez niego elementy, które mają nietypowy charakter. M.in. wymaga on nie tylko, żeby wykonawca wykonał określoną usługę w przeszłości, ale również, że na rzecz podmiotu zatrudniającego określoną liczbę pracowników, czy też będzie uwzględniał usługi wykonane jedynie za określoną kwotę pieniędzy. Powstaje w takim przypadku wątpliwość, czy zamawiający uwzględni wykonawcy…  Więcej »

Aktualności
23 listopada 2016

W jakim momencie osoba podejmująca czynności w postępowaniu przetargowym, winna złożyć oświadczenie o wykluczeniu jej z dalszego postępowania?

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli: ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; przed upływem…  Więcej »

Aktualności
22 listopada 2016

Czy wykonawca może zaoferować za wykonanie określonego składnika przedmiotu zamówienia cenę w kwocie 0 zł?

Co do zasady realizacja zamówienia ma charakter odpłatny. Jednakże w praktyce nie jest rzadkim przypadkiem sytuacja, w której wykonawca oferuje cenę, która po jej rozbiciu na poszczególne składniki, prowadzi do ustalenia, że wykonawca zaoferował za wykonanie określonego składnika zamówienia cenę w wysokości 0 zł. W konsekwencji czego powstaje wątpliwość, czy zamawiający winien odrzucić taką ofertę, gdyż jest ona sprzeczna z ustawą, bowiem zaprzecza zasadzie, iż realizacja zamówienia…  Więcej »

Aktualności
21 listopada 2016

Źle rozumiana zasada uczciwej konkurencji.

W praktyce zdarza się bardzo często, iż zarzut naruszenia przez zamawiającego zasady uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia, jest nadużywany przez wykonawców. Jest to bowiem bardzo ogólny zarzut, który nie jest zbyt trudno sformułować. Sprowadza się ona zazwyczaj do tego, że wykonawcy kwestionują każdy zapis SIWZ, który w jakikolwiek stopniu ogranicza im udział w postępowaniu przetargowym, twierdząc, że na narusza on zasadę uczciwej konkurencji….  Więcej »

Aktualności
16 listopada 2016

Kiedy mamy do czynienia z wadą postępowania niemożliwą do usunięcia, uzasadniającą unieważnienie postępowania?

Zamawiający może unieważnić postępowanie przetargowe, kiedy jest ono obarczone wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powoływanie się na tą wadę, jako podstawy do unieważnienia postępowania, jest bardzo często wykorzystywane przez zamawiającego, gdyż skuteczność tego unieważnienia uzależniona jest w zasadzie wyłącznie do uzasadnienia przedstawionego przez niego. Brak jest jakiejkolwiek definicji pojęcia wady niemożliwej do usunięcia. W konsekwencji czego…  Więcej »

Aktualności
15 listopada 2016

Czy dokument gwarancyjny powinien być interpretowany przez zamawiającego?

Dokumentami gwarancyjnymi przedkładanymi przez wykonawców w toku postępowania przetargowego są zazwyczaj gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa. Za ich pośrednictwem wykonawca zabezpiecza realizację zamówienia, gdyż w przypadku jakichkolwiek wad zamówienia powstałych w trakcie jego realizacji lub w okresie trwania gwarancji, jeżeli wykonawca nie usunie tych wad samodzielnie, zamawiający może zaspokoić się z pieniędzy, których zapłatę te dokumenty gwarantują. W związku z czym przyjmuje się, że dokumenty te winny…  Więcej »

Aktualności
14 listopada 2016

Czy wykonawca może zmienić swoją ofertę w toku jej badania i oceny?

Bardzo często w praktyce pojawia się wątpliwość, czy zamawiający może domagać się od wykonawcy informacji, które winny znajdować się w samej ofercie. Sytuację tą należy odróżnić o tej, w której oferta zawiera wszystkie wymagane informacje, ale ze względu na ich treść, zamawiający powziął wątpliwości co do ich zasadności lub brak jest załączonych do tej oferty stosownych oświadczeń lub dokumentów. Czyli braki oferty są zgoła…  Więcej »

Aktualności
08 listopada 2016

Kiedy zamawiający może odrzucić ofertę ze względu na niezgodność jej treści z SIWZ?

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pomimo że zakres sytuacji, w których zamawiający odrzuca z tego powodu ofertę, nie powinien budzić większych wątpliwości, to w praktyce określenie tego zakresu, nastręcza mu bardzo często duże problemy. Powstają bowiem niekiedy wątpliwości, co do interpretacji zwrotu „treść oferty” i co należy rozumieć pod postacią tego sformułowania. Zdarza się,…  Więcej »

Wróć do góry