Skip to Content

Samorządowy Serwis Prawny

Instytut Szkoleń Prawniczych Kancelaria Ślązak Zapiór i Partnerzy

Witamy serdecznie w SSP!

Serwis jest prowadzony przez ekspertów z Zespołu Prawa Samorządowego Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Ideą serwisu jest zapewnienie wiedzy oraz rozwiązań z zakresu regulacji prawnych określających ich funkcjonowanie i organizacji przydatnych zarządzaniu jednostkami samorządowymi.
 

Przykładowe wzory umów realizowane w formie partnerstwa publiczno – prywatnego

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność poinformować, iż wykonała na rzecz Ministerstwa Gospodarki usługę polegająca na przygotowaniu wzorów  klauzul, regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w takich projektach PPP
 

Porady on-line

W ramach serwisu uruchomiliśmy porady on-line, które mogą być odpowiedzią na pojawiające się problemy prawne w toku prowadzonych spraw i projektów. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielać nasi eksperci.
 

Wzór umowy o PPP – budowa budynku komunalnego połączona z jego utrzymaniem

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność przedstawić dla Państwa użytku wzór umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym na wybudowanie budynku komunalnego połączonego z jego utrzymanie.
 

Aktualności
25 kwietnia 2017

Jaką treść winno mieć wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień?

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu ma niebagatelne znaczenie w praktyce. Pamiętać bowiem należy, że w przypadku nie odpowiedzenia lub wadliwego odpowiedzenia przez wykonawcę na wezwanie do złożenia wyjaśnień, oferta tego ostatniego podlega odrzuceniu. W konsekwencji czego bardzo istotne jest precyzyjne sformułowanie tego wezwania przez zamawiającego, tak aby wykonawca wiedział, jakie informacje musi on udzielić. Natomiast praktyka wskazuje, że wielokrotnie wykonawcy nie…  Więcej »

Aktualności
12 kwietnia 2017

Kto winien dowieść, że spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargowym?

Pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu może budzić zdziwienie, gdyż odpowiedź na nie, nie powinna nastręczać większych problemów. Przecież skoro wykonawca zdecydował się wziąć udział w postępowaniu przetargowym, to na nim winien ciążyć obowiązek wykazania, że spełnia wszystkie warunki udziału w tym postępowaniu. Jednakże zdarzają się sytuację, że zamawiający samemu stara się wykazać, że dany wykonawcy spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu przetargowym, dlatego też…  Więcej »

Aktualności
05 kwietnia 2017

Jak rozumieć zmianę okoliczności stanowiącą podstawę do unieważnienia postępowania przetargowego?

Jak już wielokrotnie wskazywałem w swoich poprzednich artykułach podstawą do unieważnienia postępowania przetargowego jest wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W praktyce jednak powstaje problem związany z ustaleniem, jakiego rodzaju typu okoliczności muszą wystąpić, aby można byłoby unieważnić dane postępowanie przetargowego, tj. czy powinny to być jedynie…  Więcej »

Aktualności
29 marca 2017

Brak zysku wykonawcy jako przesłanka uznania ceny oferty za rażąco niską.

Bardzo często zdarza się w praktyce, że po przeanalizowaniu oferty wykonawcy, a w szczególności zaoferowanej przez niego ceny, zamawiający dochodzi do wniosku, że w przypadku wyboru tej oferty, wykonawca po zrealizowaniu zamówienia nie osiągnie żadnego zysku z tego tytułu. Czyli jego wynagrodzenie wystarczy jedynie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zamówienia. W takiej sytuacji powstaje wątpliwość, czy okoliczność ta nie jest wystarczająca do przyjęcia, że zaoferowana przez wykonawcę cena jest…  Więcej »

Aktualności
29 marca 2017

Czy kwestionowanie postanowień SIWZ przez wykonawcę, narusza zasadę uczciwej konkurencji?

Postawione w tytule niniejszego artykuł pytanie, może budzić zdziwienie, gdyż każdy z wykonawców ustawowo ma prawo żądać od zamawiającego wyjaśnień treści określonych postanowień SIWZ oraz domagać się ich zmiany. Jednakże niekiedy zarzuty takie są stawiane w praktyce, w szczególności, kiedy w postępowaniu przetargowym bierze udział znaczna liczba wykonawców i tylko pojedynczy wykonawca kwestionuje treść dotychczasowych postanowień SIWZ. W takiej sytuacji naraża się on na zarzut, ze skoro…  Więcej »

Aktualności
28 marca 2017

Czy ofertę sprzeczną z postanowieniami SIWZ, należy zakwalifikować również jako informację nieprawdziwą?

Czasami w praktyce pojawia się problem związany z dwoistością uchybień oferty wykonawcy. Niekiedy zamawiający uznają, że skoro oferta jest sprzeczna z postanowieniami SIWZ, to wykonawca za pośrednictwem tej oferty przedstawia również nieprawdziwe informacje. Co też uzasadnia odrzucenie oferty wykonawcy w oparciu o dwie niezależne od siebie podstawy prawne. Dzięki czemu w przypadku złożenia odwołania przez takiego wykonawcę, zamawiający zwiększa swoje szanse na uzasadnienie swojego stanowiska w postępowaniu odwoławczym….  Więcej »

Aktualności
22 marca 2017

Czy wezwanie do złożenia wyjaśnień może zostać utajnione?

Wielokrotnie już w swoich artykułach wskazywałem, w jaki sposób wykonawca może domagać się utajnienia informacji przekazywanych zamawiającemu. Jednakże w praktyce pojawia się problem, czy jednie te informacje mogą zostać utajnione? Wątpliwości powstają bowiem w sytuacji, w której zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia wyjaśnień związanych z jego wnioskiem o utajnienie określonych informacji. Przecież z analizy tego pisma, można ustalić treść informacji, które miałyby zostać utajnione….  Więcej »

Aktualności
09 marca 2017

Czy zasada swobody umów podlega ograniczeniu w postępowaniu przetargowym?

Bardzo często wykonawcy kwestionują treść umowy o realizację zamówienia twierdząc, że narusza ona w określonych postanowieniach zasadę swobody umów, gdyż w sposób jednostronny faworyzuje ona zamawiającego. W wyniku czego domagają się oni zmiany kwestionowanych postanowień umownych, w taki sposób, aby umowa ta zabezpieczała również ich interesy. Jednakże powstaje pytanie, czy takie twierdzenia są jednak uzasadnione, skoro umowy zawarte w drodze postępowania przetargowego różnią…  Więcej »

Aktualności
08 marca 2017

Czy interes publiczny i zamawiającego są pojęciami tożsamymi?

Podstawą do unieważnienia postępowania przetargowego jest sytuacja, w której wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Jest to bardzo pojemna podstawa do unieważnienia postępowania, gdyż jest sformułowana na tyle ogólnie, że obejmuje swoim zakresem wiele sytuacji, dlatego też zamawiający bardzo często ją wykorzystuje w praktyce. Wystarczy bowiem, że uzna on, że kontynuowanie…  Więcej »

Aktualności
07 marca 2017

Co podlega zastrzeżeniu jako tajemnica przedsiębiorstwa?

Jak już wielokrotnie wskazywałem w swoich poprzednich artykułach, wykonawca może domagać się od zamawiającego zastrzeżenia informacji, które w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykaże on, że informacja ta stanowi tą tajemnicę przed upływem terminu do składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jednakże rzadko zdarza się, że informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa obejmuje cały dokument, który wykonawca przedkłada zamawiającego….  Więcej »

Wróć do góry