Skip to Content

12

Witamy serdecznie w SSP!

Serwis jest prowadzony przez ekspertów z Zespołu Prawa Samorządowego Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Ideą serwisu jest zapewnienie wiedzy oraz rozwiązań z zakresu regulacji prawnych określających ich funkcjonowanie i organizacji przydatnych zarządzaniu jednostkami samorządowymi.
 
20

Przykładowe wzory umów realizowane w formie partnerstwa publiczno – prywatnego

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność poinformować, iż wykonała na rzecz Ministerstwa Gospodarki usługę polegająca na przygotowaniu wzorów  klauzul, regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w takich projektach PPP
 
handshakes_650

Porady on-line

W ramach serwisu uruchomiliśmy porady on-line, które mogą być odpowiedzią na pojawiające się problemy prawne w toku prowadzonych spraw i projektów. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielać nasi eksperci.
 
2401_1_Sowwah Square 2big

Wzór umowy o PPP – budowa budynku komunalnego połączona z jego utrzymaniem

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność przedstawić dla Państwa użytku wzór umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym na wybudowanie budynku komunalnego połączonego z jego utrzymanie.
 

Aktualności
19 stycznia 2017

W jaki sposób należy interpretować zwrot „standardy jakościowe”?

Jak już wskazywałem w swoim poprzednim artykule, aby zamawiający mógł zastosować cenę jako jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki, tj. zamawiający musi określić w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykaże w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia. W praktyce pojawia się jednak…  Więcej »

Aktualności
18 stycznia 2017

Kiedy zamawiający może zastosować kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%?

Na skutek nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych zostały zmienione zasady stosowania w postępowaniach przetargowych kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny oferty. Obecnie  zamawiający może zastosować to kryterium jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykaże w załączniku do protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione…  Więcej »

Aktualności
10 stycznia 2017

Czy zamawiający zobowiązany jest badać kalkulację wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku robót budowlanych?

Co do zasady wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci robót budowlanych może być kosztorysowe lub ryczałtowe. W przypadku pierwszego rodzaju wynagrodzenia wykonawca w swojej ofercie wskazuje za jaką cenę ma zamiar wykonać poszczególne pozycje robót, które zostały wymienione przez zamawiającego w SIWZ, tj. oferuje wykonanie dachu za kwotę X, wstawienie okien za cenę Y itd. Suma tych pozycji daje cenę, za którą wykonawca…  Więcej »

Aktualności
03 stycznia 2017

W jaki sposób należy interpretować pojęcia, nieznane zamawiającemu, a którymi posługuje się wykonawca w swojej ofercie?

Bardzo często zdarza się w praktyce, że wykonawca w swojej ofercie posługuje się pojęciami, które nie zostały zdefiniowane w dokumentacji przetargowej. Dotyczy to zazwyczaj postępować przetargowych na wykonanie skomplikowanych robót budowlanych lub dostaw specjalistycznych urządzeń, w których stopień szczegółowości oraz wiedzy technicznej jest bardzo duży. W konsekwencji czego powstaje problem z interpretacją tych pojęć, gdyż nie jest wiadomym jakie brzmienie należy im nadać. Krajowa Izba Odwoławcza…  Więcej »

Aktualności
23 grudnia 2016

Czy zamawiający może ograniczyć wykonawcy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jedynie do wskazanych przez niego sposobów zabezpieczenia?

Co do zasady wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie…  Więcej »

Aktualności
22 grudnia 2016

Jak rozumieć pojęcie „treść oferty”?

Podstawą do odrzucenia oferty przez zamawiającego jest sytuacja, w której treść tej oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Praktyka wskazuje jednak, że zamawiający ma bardzo często problemy z ustaleniem, co należy uznać za „treść oferty”. Co też skutkuje często bezpodstawnym odrzuceniem przez niego takiej oferty. W konsekwencji czego powstaje wątpliwość, co należy poczytać za „treść oferty”, która nie może być sprzeczna z SIWZ?…  Więcej »

Aktualności
14 grudnia 2016

Czy zamawiający może w toku postępowania odwoławczego uzupełnić swoją argumentację, dotyczącą odrzucenia oferty wykonawcy?

Co do zasady w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca lub może odrzucić ofertę wykonawcy. W uzasadnieniu tego odrzucenia przedstawia on uzasadnienie faktyczne oraz prawne swojej decyzji w tym zakresie. Czyli wskazuje on, w jaki sposób wykonawca wadliwie złożył swoją ofertę oraz na podstawie jakiego przepisu w/w ustawy należało ją odrzucić. W praktyce zdarza się jednak, że zamawiający niekiedy stara się uzupełnić…  Więcej »

Aktualności
07 grudnia 2016

Długość oferowanego przez wykonawcę okresu gwarancji w przypadku robót budowlanych.

W wyniku zmian ustawy Prawo zamówień publicznych w rzadkich obecnie przypadkach jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena. W przeważającej liczbie sytuacji zamawiający zobowiązany jest teraz zastosować inne jeszcze kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. Co też miało na celu uelastycznienie samego postępowania przetargowego oraz wyeliminowanie sytuacji, w których wykonawcy celowo zaniżają ceny w swoich ofertach, aby wygrać to postępowanie. W wyniku czego jakość realizacji…  Więcej »

Aktualności
06 grudnia 2016

Na czyją korzyść należy interpretować niejasności w treści SIWZ?

Pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu, może budzić wątpliwości, gdyż odpowiedź na nie jest chyba oczywista, tj. skoro zamawiający skonstruował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, tak, że budzi ona wątpliwości interpretacyjne, to należy zastosować taką jej wykładnię, która jest najkorzystniejsza dla wykonawcy. Przecież ten ostatni nie może ponosić negatywnych konsekwencji z prawnych z powodu niejasnych postanowień SIWZ, na których wprowadzenie nie miał on żadnego wpływu. Jednakże,…  Więcej »

Aktualności
05 grudnia 2016

Czy zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, bez wzywania go do złożenia wyjaśnień, jeżeli uważa, że zaoferowana przez niego cena jest niewątpliwie rażąco niska?

Co do zasady, jeżeli zaoferowana przez wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Jednakże zdarza się, że wykonawcy,…  Więcej »

Wróć do góry