Skip to Content

12

Witamy serdecznie w SSP!

Serwis jest prowadzony przez ekspertów z Zespołu Prawa Samorządowego Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy. Ideą serwisu jest zapewnienie wiedzy oraz rozwiązań z zakresu regulacji prawnych określających ich funkcjonowanie i organizacji przydatnych zarządzaniu jednostkami samorządowymi.
 
20

Przykładowe wzory umów realizowane w formie partnerstwa publiczno – prywatnego

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność poinformować, iż wykonała na rzecz Ministerstwa Gospodarki usługę polegająca na przygotowaniu wzorów  klauzul, regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w takich projektach PPP
 
handshakes_650

Porady on-line

W ramach serwisu uruchomiliśmy porady on-line, które mogą być odpowiedzią na pojawiające się problemy prawne w toku prowadzonych spraw i projektów. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielać nasi eksperci.
 
2401_1_Sowwah Square 2big

Wzór umowy o PPP – budowa budynku komunalnego połączona z jego utrzymaniem

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. k. ma przyjemność przedstawić dla Państwa użytku wzór umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym na wybudowanie budynku komunalnego połączonego z jego utrzymanie.
 

Aktualności
24 sierpnia 2016

Jakie konsekwencji poniesienie wykonawca, który nie zgłosił zamawiającemu, że będzie korzystał z pomocy podwykonawców, a korzystał z tej pomocy?

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), jak również w projekcie oferty stanowiącej załącznik do SIWZ, zawsze wskazuje obowiązek podania przez wykonawcę części zamówienia, które będzie wykonywał za pomocą podwykonawców. Jeżeli wykonawca nie wskaże tych podwykonawców, to przyjmuje się, iż będzie on realizował całe zamówienie samodzielnie. Jednakże rzeczywistość zazwyczaj odbiega od tej zasady. Czyli pomimo iż wykonawca w swojej ofercie…  Więcej »

Aktualności
23 sierpnia 2016

Kiedy zmowa przetargowa stanowi podstawę do odrzucenia oferty?

Zmowa przetargowa jest jednym z czynów nieuczciwej konkurencji opisanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który polega na tym, iż wykonawcy wbrew zasadzie uczciwej konkurencji zawierają porozumienie polegające na chęci wpłynięcia na wynik postępowania przetargowego. Zazwyczaj zmowa ta polega na składaniu w toku postępowania przetargowego przez wykonawców ofert, które zawierają warunki mniej korzystne niż oferta wykonawcy, który zgodnie z tym porozumieniem ma wygrać to postępowanie. Oczywistym jest,…  Więcej »

Aktualności
17 sierpnia 2016

Co w sytuacji, kiedy wykonawca nie potwierdzi otrzymania od zamawiającego wezwania i go nie wykona?

Zdarzają się przypadki, w których zamawiający uzależnia skuteczność doręczenia wykonawcy pisma, w tym m.in. żądania złożenia wyjaśnień, od potwierdzenia przez tego ostatniego otrzymania tego pisma. Nie powinna budzić żadnych wątpliwości sytuacja, w której wykonawca potwierdzi otrzymanie określonego pisma. W takim przypadku pismo uznaje się za doręczone w dniu wskazanym w potwierdzeniu i rozpoczyna biec wykonawcy termin do podjęcia czynności wskazanych w tym piśmie. Większe problemy nastręcza zamawiającemu…  Więcej »

Aktualności
16 sierpnia 2016

Czy zamawiający może więcej niż jeden raz wzywać wykonawcę do przedłożenia tego samego dokumentu?

Co do zasady zamawiający w toku postępowania przetargowego może wielokrotnie wzywać wykonawcę do przedłożenia brakujących dokumentów. Jednakże niekiedy powstaje wątpliwość, czy może on jednak wezwać wykonawcę jeszcze raz do przedłożenia tego samego dokumentu, jeżeli ten ostatni po otrzymaniu pierwszego wezwania nie przedłożył brakującego dokumentu na czas. Bardzo często na potrzebę taką powołują się właśnie wykonawcy, którym zamawiający odrzucił ofertę w wyniku braku przedłożenia brakującego…  Więcej »

Aktualności
12 sierpnia 2016

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczaniu ceny, stanowiącym podstawę do odrzucenia oferty?

W przypadku omyłek rachunkowych znajdujących się w ofercie, zamawiający może je poprawić samodzielnie bez udziału wykonawcy, tak aby uwzględniały one konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. Natomiast w przypadku błędów w obliczaniu ceny wskazanej w ofercie, zamawiający zobowiązany jest odrzucić taką ofertę. Powyższe instytucje są do siebie bardzo podobne, w szczególności ze względu na ich bardzo podobne brzmienie. W wyniku czego są one mylone, gdyż niekiedy trudno odróżnić…  Więcej »

Aktualności
11 sierpnia 2016

Kiedy zmiana SIWZ powoduje również zmianę ogłoszenia o zamówieniu?

Bardzo często zdarza się, że zamawiający z własnej inicjatywy lub na skutek działań wykonawców zmienia treść SIWZ. Jednakże zazwyczaj nie zmienia on treści ogłoszenia, w którym znajdują się najważniejsza postanowienia SIWZ – u. W konsekwencji czego powstaje wątpliwość, czy taka praktyka jest słuszna, gdyż treść SIWZ oraz ogłoszenia winny być ze sobą koherentne. Natomiast poprzez wprowadzenie takiego rozróżnienia, powstają problemy związane z tym, który z tych…  Więcej »

Aktualności
01 sierpnia 2016

Kiedy można stwierdzić, iż wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

Jeżeli zamawiający ustali, że wykonawca uchyla się od zawarcia z nim umowy, to może on wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. W praktyce największe problemy nastręcza zamawiającemu ustalenie sytuacji, w których wykonawcy uchylają się od zawarcia z nim umowy. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa wykluczyć sytuację, w której wykonawca wprost oświadcza, że nie podpisze z zamawiającym…  Więcej »

Aktualności
27 lipca 2016

Jakie skutki prawne wywołują wyjaśnienia wykonawcy?

Pomimo tego, iż postawione w tytule niniejszego artykuły pytanie, może budzić pewne zdziwienie, gdyż skutki prawne wyjaśnień wykonawcy złożonych w toku postępowania przetargowego, nie powinny budzić żadnych wątpliwości prawnych, to jednak się one niestety zdarzają. Przecież skoro za pomocą wyjaśnień wykonawca uzupełnia czy też doprecyzowuje swoją ofertę, to wyjaśnienia te winny rodzić te samem skutki prawne co sama oferta oraz należy je…  Więcej »

Aktualności
18 lipca 2016

Kiedy zamawiający nie musi wzywać wykonawcy do złożenia wyjaśnień?

Wielokrotnie w praktyce zdarza się, iż wykonawcy kwestionują zachowanie zamawiającego, który nie wzywając ich do złożenia wyjaśnień od razu odrzuca ich ofertę, twierdząc, że odrzucenie ich oferty było przedwczesne, gdyż zawsze musi być ono poprzedzone tym wezwaniem. W związku z czym należy odpowiedzieć na pytanie, czy taki zarzut jest zasadny w takiej sytuacji, czy też nie? Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku…  Więcej »

Aktualności
11 lipca 2016

W jaki sposób zamawiający winien określać wymogi, których spełnienie jest warunkiem udziału w postępowaniu?

Wielokrotnie zdarza się, że wykonawcy kwestionują warunki, jakie muszą spełnić, aby wziąć udział w postępowaniu przetargowym, argumentując, iż ze względu na sam przedmiot zamówienia, są one zbyt wygórowane. W wyniku czego zamawiający w sposób niedopuszczalny, ogranicza im udział w postępowaniu i faworyzuje wykonawców, którzy te warunki mogą spełnić. W takich sytuacjach należy zbadać, czym kierował się zamawiający określając te warunki. Powstaje jednak wątpliwość, w jaki sposób…  Więcej »

Wróć do góry