Kiedy i jak rozwiązać rezerwę na zarządzania kryzysowe?

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w art. 26 ust. 4 wskazuje jedynie, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Brak jest natomiast określenia zasad gospodarowania tą rezerwą co do określenia zasad jej rozdysponowywania albo terminu, w którym można tego dokonać. Bez wątpienia rezerwa ta z założenia nie może służyć innym celom, niż te dla których została utworzona, a więc służyć ma realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zarządzania kryzysowego nie należy jednak mylić ze stanem klęski żywiołowej, który to stan nadzwyczajny reguluje ustawa o stanie klęski żywiołowej.

Skoro zatem ustawa o zarządzaniu kryzysowym nie reguluje kwestii gospodarowania tą rezerwą obligatoryjną, to rozwiązanie i odpowiedz na postawione w tytule pytania znajdziemy w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm). Zgodnie z art. 222 ust. 4 tej ustawy to zarząd jednostki samorządu terytorialnego, a wiec jej organ wykonawczy dokonuje podziału rezerw w tym rezerw celowych, do których należy rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Czyli organ wykonawczy może w drodze zarządzenia albo uchwały zarządu w powiecie lub województwie rozdysponować rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Nie potrzebuje w tym zakresie ani zgody rady lub sejmiku, ani podjęcia przez te ostatnie organy osobnej uchwały.

Na pytanie kiedy rozdysponować tę rezerwę skoro nie ma kwestii kwalifikujących się pod te zadania to odpowiedź powinna brzmieć, w każdym momencie roku budżetowego kiedy organ uzna to za celowe. Jednakże trzeba pamiętać, że są to środki na określony cel, a więc ich wydatkowanie na inne zadania nie zwalnia jednostki samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, jeśli takie wystąpią i musi przynajmniej potencjalnie liczyć się z koniecznością poniesienia wydatków na ten cel. Rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe lub jej zmniejszenie, nie zwalnia bowiem z obowiązku realizacji zadań w tym zakresie.