Problem ten zrodził się na kanwie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 Nr 391). Zgodnie z art. 6d ust. 1 znowelizowanej ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych rada gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Jednakże ustawa ta nie odpowiada wprost na pytanie, czy zakłady budżetowe będą musiały przekształcić się  w spółki handlowe? Odpowiedz  brzmi – nie. Otóż z art. 3 ust. 2 pkt 1 znowelizowanej ustawy wynika, że dla realizacji zadań ustawowych gmina może tworzyć odpowiednie jednostki organizacyjne. Zatem skoro gmina może w świetle art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tworzyć zakłady budżetowe dla realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku, to tym bardziej nie ma obowiązku ich likwidacji. Brak jest również przymusu ich przekształcenia w spółki. Zakład taki do przetargu gminnego nie stanie, bowiem nie ma osobowości prawnej, a poza tym byłaby to umowa gminy z nią samą. Nie ma poza tym potrzeby organizowania przetargu, jeśli zakład budżetowy miałby tylko odbierać odpady od mieszkańców. Ponadto uznać należy, iż w oparciu o art. 14 i 15 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011, Nr 152, poz. 897) wynika wprost, że przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, a więc z dniem 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. Gminne jednostki organizacyjne, które w dniu wejścia w życie ustawy wykonują działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są obowiązane dostosować się do wymagań, o których mowa w art. 9d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zatem zakłady budżetowe zamiast myśleć o przekształceniu powinny raczej rozważać, czy okres 12 miesięcy wystarczy im na dostosowanie sprzętowe, sanitarne i organizacyjne, aby wypełnić obowiązki z art. 9d znowelizowanej ustawy.